Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Mszance

Bierzmowanie

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania

I. Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze i przygotowanie bliższe.
Przygotowanie dalsze obejmuje klasę siódmą szkoły podstawowej, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie poprzednich klas, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii.

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/

Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy ósmej szkoły podstawowej. Obejmuje ono głównie formację religijno – moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii.

II. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania:

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
– w deklaracji przyjęcia sakramentu,
– w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych
przy parafii,
– w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,
przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
– w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
– w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem
– w nienagannej postawie religijno – moralnej,
– w pozytywnie zdanym egzaminie.

Sakrament Bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, której młodzi uczą się przede wszystkim od swoich rodziców, dlatego nie jest możliwe przygotowanie do Bierzmowania bez osobistego zaangażowania rodziców. Stąd konieczność, by rodzice przypominali swoim dzieciom o przyjętych na siebie zobowiązaniach, których sumienne spełnienie odnotowuje się w Indeksie kandydata do bierzmowania.

Konieczna jest także obecność rodziców na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, na których rodzice wraz z dziećmi modlą się o dobre przygotowanie na przyjęcie Ducha Św. i Jego darów. Cała zaś wspólnota parafialna otacza modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.